Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Швейцарска система, базирана на рейтинга

Швейцарска система, базирана на рейтинга

Приета от Общото събрание през 1992, 1997 и 1998

А. Уводни бележки и дефиниции

А.1 Рейтинг
Препоръчва се извършване на проверка на рейтинга, предоставен от състезателите. Ако съдиите не разполагат със сигурен рейтинг за даден състезател, то те трябва възможно най-точно да го изчислят преди започване на турнира.
(за обръщане на немско Ingo или британско BCF се използува рейтинг = 2840 - 8 х INGO = 600 + 8 x BCF).

А.2 Ред
Само за целите на съставяне на двойки състезателите се подреждат съответно по:
а) точки
b) ФИДЕ рейтинг
c) международно звание (GM, WGM,IM,WIM,FM,WFM, без звание)
d) по азбучен ред (освен, ако предварително не е посочено, че този критерий се замества с друг)

Редът, изготвен преди първия кръг (когато всички имат нулев резултат), се използува за определяне на турнирните номера: състезателят, с най-висок рейтинг получава № 1 и т. н.

А.3 Точкови групи
Състезатели с равен брой точки съставляват хомогенна точкова група. Състезатели, които не влязат в двойка след образуването на двойки в точковата група, се преместват надолу в следващата точкова група, която поради тази причинна става хетерогенна. Когато се образуват двойките в хетерогенната точкова група, състезатели, които са преместени от по-горна група, при възможност винаги се групират първи. По този начин се оформя останалата част от точковата група, която винаги се третира като хомогенна.
Хетерогенна точкова група, в която най-малко половината от състезателите са дошли от по-висока точкова група, също се третира като хомогенна.

А.4 Прехвърляне на състезатели
При съставяне на двойки в хетерогенна точкова група, се групират състезатели с неравен брой точки.
За да се избегне един състезател отново да стане плаващ в някой от следващите кръгове, това се отбелязва на състезателния му картон. Състезателят с най-високо класиране се сваля надолу (Ї), а този с най-ниско се качва нагоре(­).

А.5 Свободни състезатели
Ако общият брой състезатели е (или стане) нечетен, един състезател остава свободен. Този състезел се обявява за свободен - той няма противник, не получава цвят, но получава една точка.Обявяването на един състезател за свободен се счита за прехвърляне надолу.

А.6 Подгрупи
За да се образуват двойки,всяка точкова група се разделя на две подгрупи, който се наричат S1 и S2.
В хетерогенната точкова група S1 се вкючват всички състезатели, които са прехвърлени от по-горна точкова група.
В хомогенната точкова група S1 се вкючват по-горната половина от броя на състезателите от точковата група (която се закръгля надолу).
Броят на състезателите в S1 се обозначава с "p", като сочи броя на двойките, които трябва да бъдат съставени.
И в двата случая S2 включва всички останали състезатели от точкавата група.
И в двете подгрупи S1 и S2 състезателите се подреждат съгласно А2.

А.7 Цветова разлика и цветово предпочитание
Цветовата разлика на даден състезател е броя на партиите, играни от него с бели фигури минус броя на партиите му, играни с черни фигури.
След всеки кръг може да се определи цветовото предпочитание за всеки състезател.
(а) Цветът на даден състезател е задължителен, когато цветовата му разлика е по-голяма от 1 или по-малка от -1, или когато е играл с един и същи цвят в двата последни кръга.
Цветът е бял, когато цветовата разлика е < 0 или, когато последните две партии са играни с черни фигури, в останалите случаи е черен. В този случай (задължителният) цвят вече е отбелязан на състезателния му картон. (Това правило не важи, когато се групират в двойка състезатели с резултат от над 50 % в последния кръг.)
(b) Предпоставка за силен цвят се явява, когато цветовата разлика на даден състезател е различна от 0. Цветът е бял, когато цветовата разлика е < 0, в останалите случаи е черен.
(c) Предпоставка за слаб цвят се явява, когато цветовата разлика на даден състезател е 0, цветът се сменя като си има предвид предишната партия. В този случай цветовата разлика се записва като +0 или -0, в зависимост цвета от предишната партия (съответно бял или черен).
Преди първия кръг цветовата разлика на един състазател (най-често този с най-малък номер, често № 1) се определя чрез жребии.

А.8 Дефиниране на "х"
Броят на двойките, които могат да бъдат образувани в точкова група, както в хомогенна, така и в хетерогенна, без да бъдат напълно покрити цветовите предпочитания, се представят със символ "х".

х може да се изчисли както следва:

w = брой състезатели с цветово предпочитание бяло
b = брой състезатели с цветово предпочитание черно
q = броят състезатели в точкова група разделен на 2 (закръгля се нагоре)
Ако b > w тогаво x = b-q, иначе x = w-q

А.9 Транспозиции и размени
а) За съставяне на двойки за даден кръг често се налага промяна в реда в S2. Правилата за извършване на такава промяна, наричана транспозиция, са дадени в D1.
b) В хомогенна точкова група може да се наложи размяна на състезатели от S1 и S2. Правилата за размяна са дадени в D2. След всяка размяна и S1 и S2 се подреждат съгласно А2.

B. Критерии за съставяне на двойки

Главни (абсолютни) критерии
(
Тези критерии не могат да бъдат нарушавани. При необходимост, състезателите се местят надолу в по-ниска точкова група.)

B.1
а) Двама състезатели могат да играят един срещу друг само веднъж.
b) Състезател, получил точка без игра, като свободен или в случай, че противникът му не се е явил навреме, не може отново да бъде определян за свободен.

B.2
а) Цветовата разлика на даден състезател не може да бъде >+2 или <-2.
b) Състезател не може да получи един и същи цвят три пъти подред.

Относителни критерии
(Дадени са с приоритет от горе на долу. Трябва да се изпълняват доколкото е възможно. За да се съблюдават тези критерии, могат да се извършват транспозиции или дори размени, но не трябва да се мести състезател надолу в по-ниска точкова група.)

B.3 Разликата в точките на двама състезатели, групирани в двойка, трябва да бъде възможно най-малка, като в иделният случай е нула.

B.4 Възможно най-голям брой състезатели получават предпочитания цвят. (Когато х на точкова група е различен от нула, това правило се пренебрегва. От х се изважда единица всеки път, когато не може да се даде предпочитания цвят.)

B.5 Никой състезатели не трябва да получи едно и също преместване в два последователни кръга.

B.6 Никой състезател не трябва да има идентично премествене с това отпреди два кръга.
Забележка: B2, B5 и B6 не се прилагат, когато се групират състезатели с резултат над 50 % в последния кръг.

C. Процедури за съставяне на двойки
Започва се от най-високата точкова група, като се прилагат следните процедури за всички групи до получаване на приемливи двойки. След това се използуват правилата за даване на цвят (E) за определяне на състезателите, които ще играт с бели фигури.

C.1 Ако в точковата група има състезател, за който не може да бъде намерен противник в нея без да се нарушат B1 или B2 то тогава:
- ако състезателят е прехвърлен от по-горна точкова група се прилага C12.
- ако това е най-ниската точкова група се прилага C13.
- във всички останали случаи: този състезател се прехвърля надолу в следващата точкова група.

C.2 Определя се х съгласно А8.

C.3 Определя се р съгласно А6.

C.4 Състезателите с най-малки номера се поставят в S1, а останалите в S2.

C.5 Състезателите в S1 и S2 се подреждат съгласно А2.

C.6 В двойка се групират състезателя с най-малък номер от S1 с този с най-малък номер от S2,вторият по ред от S1 с втoрият по ред от S2 и т.н. Ако получените р двойки не нарушават B1 и B2, то формирането на двойки в тази точкова група се счита за приключено. - в случаите на хомогенна точкова група: останалите състезатели се прехвърлят надолу в следващата точкова група. В тази точкова група се започва от C1.
- в случаите на хетерогенна точкова група: първо се групират състезателите, прехвърлени от по-горна точкова група. Започва се от C2 с останалата хомогенна част от групата.

C.7 Прилага се нова транспозиция на S2 съгласно S1 и отново се започва от C6.
C.8 Когато остане хомогенна част от групата, прави се нова размяна между S1 и S2 съгласно D2. Започва се отново от C5.

C.9 Критериите B6 и B5 (в посочения порядък) се пропускат за състезатели, които се прехвърлят от по-горна група и процудурата се започва отново от C4.

C.10 В случаите, когато остане хомогенна част от групата: изважда се от двойка състезателя с най-нисък рейтинг, преместен от по-горна група и се прави опит да му се намери друг противник, като се започва от C7.
- Ако за този състезтел не може да се направи алтернативно групиране, тогава първо се пропуска критерии B6, след това B5 за местене нагоре и се започва от C2.

C.11 До момента , до който х е по-малко от р, увилечавайте х, като прибавяте към него по една единица 1. Когато се извършва групиране на останалата част от групата, развалят се също така всички двойки със състезатели преместени отгоре. Започва се отново от C3.

C.12 В случаи на хетерогенна група: разваля се групирането в предишната точкова група. Ако в тази предишна точкова група може да се извърши групиране, чрез което друг състезател да се премести надолу в настоящата и това позволява р групиране на двойки, то тогава това групиране на предишната точкова група се приема.

C.13 В случаи на най-ниската точкова група: групирането по двойки в предпоследната точкова група се разваля. Прави се опит да се намери друг начин за групиране на двойките в предпоследната точкова група, който да позволи да се извърши групиране в най-ниската точкова група. Ако в предпоследната точкова група р стане равно на нула (т.е. не може да се направи групиране, ксоето да позволи вярно съставяне на двойки в най-ниската точкова група) тогава двете най-ниски точкови групи се обединяват в нова най-ниска точкова група. Тъй като сега предпоследна става друга точкова група, може да се повтори C13, докато се получи приемливо групиране по двойки.

C.14 Намалете Р с една единица (и ако оригиналната стойност на х е по-голяма от нула, х също така се намалява с 1). След като р стане различно от нула, започнете отново с C4. Ако р стане равно на нула, цялата точкова група се мести надолу в следващата. Тази точкова група се започва отново от C1.

D. Процедури за траспозиции и извършване на размени

Напр. S1 включва състезатели 1, 2, 3, и 4 (в този порядък); S2 съдържа състезатели 5, 6 ,7, и 8 (в този порядък).

D.1 Транспозициите в S2 трябва да започнат със съcтезателите с най-голям номер с приоритет в низходящ ред.

а) 5-6-7-8
b) 5-7-6-8
c) 5-7-8-6
d) 5-8-6-7
e) 5-8-6-7
f) 5-8-7-6
g) 6-5-7-8
h) 6-5-8-7, и т.н.

Съвет: Сложете всички номера, които могат да бъдат състаени с цифрите 5, 6, 7 и 8 въз възходящ ред.

D2.Когато се прави размяна между S1 и S2 разликата между номерата, които се разменят трябва да бъде възможно най-малка. Когато разликите при различните варианти са равни, взима се тази, която касае състезателя с най-голям номер от S1.

Забележка: Транспозиция - промяна на реда в S2

Размяна на един състезател Размяна на двама състезатели
 432
5acf
6beh
7 dgi
 3+42+42+3
5+6jlо
5+7кnq
6+7mpr

Горните таблици съдържат последователността, с която трябва да се прилагат размените.
Размяна на един състезател: а) 4 и 5; b) 4 и 6; c) 3 и 5; и т.н. до дотсигане на i) 2 и 7
Размяна на двама състезатели: j) 3+4 с 5+6; к) 3+4 с 5+7; l) 2+4 с 5+6 и т.н. След всяка размяна S1 и S2 трябва да се пренаредят съгласно А2.
Забележка: Ако броя на състезателите в дадена точкова група е нечетен, S1 вкючва един състезател по-малко от S2. В такъв случай при 7 състезатели S1 включва състезатели 1,2 и 3, а S2 - 4, 5,6, и7. Промените, които трябва да бъдат извършени в този случай, могат да бъдат намерени от посочените по-горе примери, като се намалят всички номер в S1 и S2 с 1.Тогава последната колона на втората патрица става излишна.

E. Правила за определяне на цветовете
Прилага се при всяко съставяне на двойки (с низходящ приоритет):

E.1 И на двамата състезатели се предоставят цветовите предпочитания

.

E.2 Предоставя се по-силното цветово предпочитание.

E.3 Цветовете се редуват до най-близкия кръг, където са играли с различни цветове.

E.4 Дава се цветово предпочитание на състезателя с по-високо класиране )с по-малък номер).

E.5 В първия кръг всички състезатели с четни номера от S1 получават различен цвят от всички състезатели с нечетни нномера в S1.

F. Заключителни бележки

След изготвянето на двойките, сортирайте ги преди да ги обявите .
Критериите за сортиране са (с низходящ приоритет)
- точките на състезателя с по-малък номер в дадената двойка;
- сумата от резултатите на двамата състезатели в дадената двойка;
- класирането на състезателя с по-малък номер съгласно А2 в дадената двойка;

F.2 Кръгове, когато състезателите са били свободни или двойки, където състезателите не са играли или единия от състезателите е загубил поради закъснение или неявяване, не се взимат под внимание по отношение на определянето на цветовете. Такова образуване на двойки се счита за редовно в предстоящите кръгове.

F.3 Състезател, който след петия кръг има история на цветовете BWW-B (т.е. невалидна партия в четвъртия кръг), се третира като - BWWB по отношение на E3. В такъв случай WB-WB се взима за -WBWB, а BWW-B-W като - -BWWBW.

F.4 Тъй като всички състезатели са в една хомогенна точкова група преди началота на първия кръг и се подреждат съгласно А2 , състезателят с най-малък номер от S1 играе срещу състезателят с най-малък номер от S2 и ако броят на състезателите е нечетен, състезателят с най-голям номер се определя за свободен.

F.5 Състезатели, които се оттеглят от турнира, по-нататък не се включват в двойки. Състезатели, за които предварително се знае, че няма да играят в даден нръг, не се групират в двойка и за този кръг получават 0.

F.6 След като съставените двойки са огласени, те не се променят, освен ако са нарушени абсолютните критерии за съставяне на двойки (B1 и B2).

F7 Ако
- даден резултат е нанесен погрешно, или
- партия е играна с погрешни цветове, или - рейтингът на състезател трябва да бъде поправен, то тогава това ще повлияе на предстоящето образуване на двойките.
Съдията трябва да реши дали това ще окаже влияние на вече изготвените и огласени двойки, но които още не са играли.

Освен ако регламента на турнира на постановява различно:

F.8 Състезатели, които отсъстват от даден кръг без да се уведомили за това съдията, се считат за оттеглилли се.

F.9 Незавършили партии се считат за реми само с цел изготвяне на двойки.

F.10 За изготвяне на крайно класиране по двойки се прилагат следните критерии (в низходящ приоритет):
- най-висок брой точки; ако има няколко състезатели с равен брой точки, то паричната награда се поделя помежду им;
- когато касае първото място: най-добрият резултат от партиите, където състезателите са играли помежду си;
- най-високият среден рейтинг на противниците;
- теглене на жребии.

 

Превод от английски език - Мария Николова
Редакция - Румен Ангелов

Съдийски Новини

Курс за шахматни съдии
29.07.2010
Съдийски доклади
22.07.2010
Уеб сайт на Съдийската комисия към БФ Шахмат
22.07.2010
Съобщение на ФИДЕ за Контрола за игра
28.06.2010
Съдийски доклади
28.06.2010
Курс за шахматни съдии
03.04.2010
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
16.03.2010
Инициатива на Съдийската комисия
30.11.2009
Проведен курс за шахматни съдии в гр. Стара Загора
29.11.2009
Курс за шахматни съдии, 30.10 - 01.11.2009 г.
28.09.2009
Семинар с шахматните съдии на 13.06.2009 г.
05.06.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 24.03.2009 г.
24.03.2009
Съвещание на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии
08.01.2009
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
26.12.2008
Съвещанието на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии, ще се състои на 17.01.2009 г. в София
14.12.2008
Как да платим съдийския членски внос?
31.10.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
24.09.2008
Информация за работата на българските шахматни съдии в периода 2024-2008 г.
11.09.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
05.09.2008
Проведен курс за шахматни съдии в Боровец
19.08.2008
Курс за шахматни съдии в Боровец
01.07.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
25.06.2008
Проведен курс за шахматни съдии
23.06.2008
До всички шахматни съдии
14.06.2008
Временен състав на Съдийската комисия
07.06.2008
Тарифа за съдийските хонорари
07.06.2008
Решения на Управителния съвет на БФ Шахмат
07.06.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
12.05.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
18.03.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
08.02.2008
Съдии за Европейското индивидуално първенство по шахмат в гр. Пловдив
29.01.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
28.01.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
24.01.2008
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2024 ГОДИНА!
30.12.2007
Проведен семинар на шахматните съдии
03.12.2007
Семинар за шахматни съдии
02.11.2007
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
01.11.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
23.09.2007
Становище на Управителния съвет
23.09.2007
План за работа на Съдийската комисия през 2024 г.
15.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
19.04.2007
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
17.01.2007
Промени в състава на Съдийската комисия
12.11.2006
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА СПОРТНО-СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ШАХМАТ
05.02.2010
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
25.12.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 27.02.2009 г.
27.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 09.02.2009 г.
09.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 03.02.2009 г.
03.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 23.01.2009 г.
23.01.2009
Списък на съдиите платили членски внос до 15.01.2009 г.
15.01.2009
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
07.04.2008
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
24.07.2007
Български съдии удостоени с международното звание ФИДЕ арбитър
02.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
11.06.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
21.05.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
07.05.2007
Курс за шахматни съдии
28.03.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
14.02.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
31.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
23.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
11.01.2007
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФШ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2024 ГОДИНА !
31.12.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
12.12.2006
Изпит за званието „ФИДЕ арбитър”
17.11.2006
Теми за изпит за „ФИДЕ арбитър”
16.11.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
03.11.2006
Коментар на правилата за блиц
10.10.2006
Как да платим съдийския членски внос?
27.09.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
06.08.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
06.07.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
05.07.2006
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
14.06.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
10.06.2006
План за работа на Съдийската комисия през 2024 г.
29.03.2006
Българският рейтинг ще се изчислява всяко тримесечие от началото на 2024 г.
29.03.2006
Увеличение на съдийските хонорари
10.01.2006
Съдийската комисия към БФШ честити на всички новата 2024 г.!
01.01.2006
Курс за шахматни съдии
25.11.2005
Долната граница на рейтинга ще бъде 1400 от 1 януари 2024 г.
14.11.2005
Общо събрание на РССК
05.10.2005
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
31.07.2005
Правилник за дейността на РССК
18.04.2005
План за работата на съдийската комисия за 2024 г.
21.03.2005
Съдийски курс в Бургас
07.03.2005
Изисквания за турнири със среден рейтинг над 2400
01.03.2005
Съдийски курс
05.11.2004
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход
16.10.2004
Изчисляване на допълнтелния показател Бухолц
21.08.2004
Бухолц
21.08.2004
Съдийски доклади
16.06.2004

Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2010
На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
До Председателите на ШК
26.03.2010
На 1 август 2024 г., съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от 19 март 2024 г. изтече обявения срок, шахматните клубове да приведат в изправност своето членство в БФ Шахмат. Съгласно Устава на федерацията, редовни членове на БФШ, с право на глас в предстоящото Отчетно - изборно събрание на Българската федерация по шахмат през януари 2024 г. са следните шахматни клубове:
Списък на клубовете

Приятелска среща
02.08.2010
От 2-ри до 5-ти август в к.к. Албена се проведе приятелска среща между женските отбори на България и Румъния. Убедителна победа с 11:5 постигна българския състав.
Подробна информацияофициалния сайт
Открит Шампионат за жени 2024
25.07.2010
От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се проведе Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участваха 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
Подробна информация на официалния сайт.
ДОП за юноши и девойки
22.07.2010
Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Варна
18.08 - 24.08
Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3Връзка с нас
© 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix