Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2024
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Устав на БФШ
Download

УСТАВ
на
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.1. Българската федерация по шахмат (БФ Шахмат) е доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в страната. Предмет на дейността на БФ Шахмат е координиране на развитието, практикуването и администрирането на спорта шахмат на национално ниво на територията на Република България и представянето на клубовете пред държавата и международните спортни организации.
Чл.2. БФ Шахмат има постоянно седалище в София, бул. В.Левски 75, тел. 9300518.
Тя е продължител на дейността на Българския шахматен съюз , основан през 1928 г. и регистриран на 1 юни 1931 г.
Чл.3. БФ Шахмат е самостоятелно юридическо лице и се представлява от своя председател и изпълнителен директор заедно и поотделно. БФ Шахмат организира цялостната си дейност съгласно Законите в Р. България и своя Устав.
3.1. БФ Шахмат ще извършва своята дейност в обществена полза.
3.2 Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с Устава , Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо законодателство в Р. България.
3.3. БФ Шахмат е учредена за неопределен срок.
Чл.4. Цялостната оперативна дейност на БФ Шахмат се осъществява от изпълнителен директор, под ръководството на Управителния съвет (УС) на БФ Шахмат.
Чл.5. Основните цели на БФ Шахмат са: организиране и провеждане на състезанията от държавния спортен календар, сформиране на национални отбори, обезпечаване на подготовката им и участието им в представителни международни състезания и развитието на шахмата сред децата, учащите се, хората с увреждания и всички граждани на Р България.
Чл.6. Тези цели се постигат чрез следните средства:
6.1. популяризиране на шахмата в България, издаване и разпространяване на шахматна информация, оказване помощ в областта на учебно-тренировъчния процес, подбор и подготовка на шахматни съдии, укрепване и развитие на международните връзки, тясно сътрудничество с Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) Европейския шахматен съюз (ЕШС) и Международната федерация по кореспондентен шах (ИКЧФ), повишаване майсторството на шахматистите и др.
6.2. извършване на допълнителна стопанска дейност, а именно:
6.2.1. предоставяне на рекламни услуги;
6.2.2. предоставяне на спортни услуги;
6.2.3. всякакви други, разрешени от Закона и свързани с предмета на основна дейност и идеалните цели на БФ Шахмат.
6.3. приходите по предходната алинея (6.2) се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на БФ Шахмат и за постигане на идеалните й цели.

II. ЧЛЕНСТВО
Чл.7. Член на БФ Шахмат може да бъде всеки шахматен клуб, който отговаря на следните условия:
7.1. регистриран е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и дейността му е в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта;
7.2. развива шахматната дейност;
7.3. има организирани членове;
7.4. разполага с кадри, който могат да пропагандират шахмата (треньори, инструктори, деятели);
7.5. разполага с подходяща материална база за учебно-тренировъчна дейност;
7.6. негови представители участват в държавни първенства през годината.
Чл.8. Клубове, който не отговарят на някое от условията посочени в чл. 7 не могат да участват в работата на Общите събрания на Федерацията и не участват в системата за разпределение на средствата от държавния бюджет отпускани за подпомагане дейността на шахматните клубове.
Чл.9. Членовете на БФ Шахмат се приемат от УС на основание на подадена писмена молба.
Чл.10. Молби за напускане на БФ Шахмат се регистрират от УС.
Чл.11. Всеки клуб, член на БФ Шахмат има свои индивидуални членове, които членуват в БФ Шахмат чрез него.

Права и задължения на членовете на Българската федерация по шахмат

Чл.12. Всеки член има право:
12.1. да участва чрез свои представители в органите на управление;
12.2. да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси, свързани с дейността на клуба;
12.3. да участва в инициативите и мероприятията на БФ Шахмат;
12.4. да бъде информиран относно дейността на БФ Шахмат;
12.5. да ползува с предимство материалната спортна база, пособия и литература на БФ Шахмат;
12.6. да притежава членска карта, издадена от БФШ;
12.6.1. Всеки клуб, член на БФ Шахмат води на отчет своите членове;
12.6.2. В началото на всяка година шахматните клубове представят в БФШ списък на своите членове, който включва трите имена, дата на раждане и № на притежаващата членска карта;
12.6.3. Членски карти новоприетите членове получават до един месец след приемането им.
Чл.13. Всеки член на БФ Шахмат е длъжен:
13.1. да съблюдава Устава на БФ Шахмат, решенията на нейните ръководни органи, както и законите в страната;
13.2. в срок да изпълнява задачите, възложени му от БФ Шахмат;
13.3. да участва според възможностите си в спортните и други мероприятия, организирани от БФ Шахмат;
13.4. с постиженията си в спорта и други дейности да защитава името и авторитета на БФ Шахмат;
13.5. да плаща редовно ежегодния си членския внос в размер и срок определен от Общото събрание.
13.6. да води учебно-тренировъчна дейност, организира клубни първенства и други шахматни турнири;
Чл.14. Други имуществени вноски членовете на БФ Шахмат не дължат освен онези, за които е взето решение от Управителния съвет или Общото събрание.
Чл.15. Членството в БФ Шахмат се прекратява:
15.1. по искане на всеки член, въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подава най-малко 1 (един) месец преди датата на напускане;
15.2. чрез изключване - за системни груби нарушения на задълженията, произтичащи от Устава, или при виновно не плащане на членския внос със закъснение от 3 (три) или повече месеца. Решението за изключване на член на БФ Шахмат се взема от Управителния съвет и влиза в сила веднага. То може да се обжалва пред Общото събрание, което решава въпроса окончателно.
15.3. внесеният от членовете на БФ Шахмат членски внос до прекратяването на членството им не подлежи на връщане;
15.4. останалите имуществени отношения между БФ Шахмат и членовете, прекратили участието си в нея се уреждат:
15.4.1. в съответствие с наличната документация - договори, споразумения, актове, протоколи;
15.4.2. по взаимно съгласие между страните;
15.4.3. съгласно правилата на гражданското право;
15.4.4. по съдебен ред.
15.5. При реорганизиране на членовете, правоприемниците им по право стават членове на БФ Шахмат при същите условия, при които са членували праводателите им, освен ако писмено не заявят нежелание за това в срок от един месец от реорганизацията им.

III. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БФ ШАХМАТ
Чл.16. Върховен ръководен орган на БФ Шахмат е Общото събрание (ОС). То се свиква най-малко веднъж годишно по решение на УС на БФ Шахмат
16.1. Отчетно-изборно общо събрание се свиква веднъж на три години по решение на УС на БФ Шахмат, като следващото трябва да бъде насрочено преди датата, на която изтича стока от предхождащото го.
16.2. Извънредно общо събрание може да бъде свикано при ясно мотивирано искане от 1/3 (една трета) от шахматните клубове членове на БФ Шахмат. Това искане се депозира пред УС на БФШ не по-късно от 2 (два) месеца преди исканата дата за неговото провеждане, там където се намира седалището на БФ Шахмат.
16.3. Управителният съвет на БФШ е длъжен да се произнесе по внесеното искане за провеждане на извънредно общо събрание в двуседмичен срок след получаването му. Провеждането на извънредно общо събрание не може да наруши ритмичността на провеждане на редовните отчетно-изборни събрания. Новоизбран председател, (или член на УС) на такова събрание довършва мандата на предшественика си.
16.4. Ако Управителния съвет на БФ Шахмат не отправи в двуседмичен срок писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на БФ Шахмат, по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
16.5. Всички разходи по провеждането на извънредно общо събрание се поемат от инициаторите за неговото свикване.
Чл.17. Свикването на Общо събрание и оповестяването на дневния ред става чрез Държавен вестник и писмена покана до членовете на БФ Шахмат най-малко един месец преди датата на събранието. Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Тя се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на БФ Шахмат.
17.1. Общо събрание може да бъде свикано и без оповестяване в Държавен вестник, ако един месец преди неговото провеждане членовете на БФ Шахмат са уведомени по надлежния ред за часа, датата, мястото и дневния му ред.
Чл.18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на федерацията имащите право на глас.
Чл.19. Ако в определения час на Общото събрание се окаже, че няма необходимото мнозинство, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.
Чл.20. По въпроси, които не са предварително включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
Чл.21. Право на участие в Общото събрание имат заявените делегати от шахматните клубове, членове на БФ Шахмат.
21.1. Всеки делегат има право на един глас.
21.2. Шахматен клуб, чиито делегат е възпрепятстван да участва в работата на Общото събрание, може да упълномощи друг член от своя клуб, който да го представлява. Това упълномощаване става с писмено пълномощно подписано и подпечатено от представляващия клуба.
Чл.22. Един делегат може да представлява не повече от трима делегати от други клубове, въз основа на писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.23. С обикновено мнозинство (петдесет процента плюс един) от присъстващите с право на глас се вземат всички решения на Общото събрание, освен решенията за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на дейността на БФ Шахмат, за вземането на които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.
Чл.24. Член на Общото събрание (делегат) няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг (а) или роднина по права линия без ограничения по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Общо събрание

Чл.25. Общото събрание има следните функции:
25.1. Обсъжда и приема решения по отчетните доклади на Управителния съвет (УС) на БФ Шахмат и Контролния съвет (КС) на БФ Шахмат, както и по всички други въпроси, свързани със състоянието и перспективите за развитие на българския шахмат включени в дневния ред;
25.2. Приема изменения и допълнения към Устава на БФ Шахмат;
25.3. Избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство веднъж на три години: Председател на БФ Шахмат, който се явява и Председател на УС на БФ Шахмат, Управителен съвет на федерацията, който е в състав до 13 (тринадесет) души, Контролен съвет, Председател на Контролния съвет на БФ Шахмат. Мандатът на тези органи е три години.
25.4. Приема бюджета на БФ Шахмат.
25.5. Решава въпроси за прекратяването и реорганизацията на БФ Шахмат.
25.6. Разглежда основни въпроси по развитието на шахмата и взима решения по тях.

Председател на Българската федерация по шахмат

Чл.26. Председател на Българската федерация по шахмат, може да бъде всеки, който отговаря на следните условия:
26.1. Да членува в някой шахматен клуб не по-малко от 6 месеца преди датата на провеждане на събранието.
26.2. Кандидатурата му да е издигната не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на общото отчетно-изборно (извънредно) събрание.
26.3. При издигането на кандидатурата му да бъдат представени следните документи:
- писмено съгласие на кандидата за обсъждане на кандидатурата му;
- документ от шахматния клуб чиито член е;
- програма за развитието на шахмата в страната през следващите три години (периода на неговия мандат);
- основен ръководен състав, с който ще работи и който следва да включва двама заместник председатели и изпълнителен директор.
26.4. Председателят се избира с тайно гласуване. След избирането му той става член на Управителния съвет.
26.5. Едно лице може да бъде избирано за Председател на БФ Шахмат не повече от два последователни мандата считани от датата на първото отчетно-изборно събрание , проведено по условията и реда на настоящия Устав.
Чл.27. Права и задължения на Председателя на Българската Федерация по Шахмат:
27.1. Представлява федерацията пред международните, държавните и обществените органи и организации, като има право да сключва договори от името на федерацията;
27.2. Отговаря за организационното и финансовото състояние на федерацията;
27.3. Назначава и освобождава служителите на федерацията (сключва трудови договори с тях и осигурява средствата за ежемесечните им трудови възнаграждения).
27.4. Всички договори, с фирми, организации и частни лица за разход на средства над 5000 лева се сключват след писмено съгласие на УС на БФШ.

Управителен съвет

Чл.28. Оперативната дейност на БФ Шахмат се ръководи от Управителен съвет, състоящ се до 13 (тринадесет) члена, избрани от общо събрание. За членове на УС могат да се избират и лица, които не са делегати на Общото събрание, но са членове на шахматен клуб, член на БФ Шахмат;
Чл.29. Управителният съвет на БФ Шахмат има следните правомощия:
29.1. организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
29.2. приема и изключва членове на БФ Шахмат.
29.3. ръководи цялостната дейност на БФ Шахмат.
29.4. приема планове и програми за дейността на БФ Шахмат и на изградените към нея комисии.
29.5. изготвя бюджета на БФ Шахмат.
29.6. удостоява със спортни звания.
29.7. разглежда и решава жалби на членове във връзка с този Устав.
29.8. взема решения за придобиването, управлението и разпореждането с имущество на БФ Шахмат, включително за образуването на самостоятелни стопански субекти.
29.9. образува целеви парични фондове.
29.10. Утвърждава председателите и съставите на Експертния съвет Съдийската комисия и другите помощни органи. Председателите на Експертния съвет и Съдийската комисия, които не са членове на Управителния съвет, може да присъстват на заседанията на УС на БФШ с право на съвещателен глас.
29.11. Утвърждава решенията на комисиите, които влизат в сила след това.
29.12. учредява награди и символи на БФ Шахмат.
29.13. Налага предвидените в Устава наказания за допускане на прояви, несъвместими със спортния морал, на членове и състезатели: предупреждение за изключване от БФ Шахмат, отнемане на спортни звания и отличия на състезатели, временно отстраняване от участия в състезания на състезатели, изключване от БФ Шахмат на клубове, съдии, треньори и състезатели. Последното наказание се налага по собствени мотиви или по предложение на съответния клуб.
29.14. поддържа контакти с държавни, общински, обществени, спортни, творчески, кооперативни, търговски дружества, фондации и други организации и частни лица.
29.15. упражнява други правомощия, предоставени му от Общото събрание.
29.16. определя адреса на управление на БФ Шахмат.
29.17. извършва ликвидация на БФ Шахмат или определя лице за извършване на ликвидацията.
29.18. извършва категоризация на клубовете с наредба.
29.19. дава мнение пред държавния орган за вписване в Националния регистър на спортните клубове в Република България на клубовете по шахмат членуващи в БФ Шахмат.
29.20. взема решения за членуването на БФ Шахмат в други организации
29.21. определя селекционерите на националните отбори.
29.22. приема правилата и реда за извършване на обществено полезната дейност.
29.23. определя контролни органи или лица за извършването на еднократни проверки.
29.24. изготвя и приема ежегодния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
Чл.30. УС работи по едногодишни планове и провежда заседанията си най-малко веднъж на два месеца.
Чл.31. Заседанията на УС се свикват от неговия Председател, както и по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.
Чл.32. Решенията на УС на БФ Шахмат се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на тези по чл. 29 параграфи 2, 8, и 16 от Устава, които се взимат с мнозинство от всички членове.
32.1. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.33. За присъстващо на заседанията се смята и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Помощни органи

Чл.34. Управителният съвет определя броя и вида на помощните си органи и утвърждава техните състави. Те работят по свои вътрешни правила и планове, които не могат да противоречат на Устава на БФШ и решенията на УС на БФШ.
34.1. Съставът на Експертният съвет се предлага от национално съвещание на треньорите и специалистите и представители на шахматните клубове, членове на БФ Шахмат и се утвърждава от УС на БФ Шахмат;
34.2. Съставът на Съдийската комисия се предлага от събрание на Съдийската колегия и се утвърждава от УС на БФ Шахмат.

Контролен съвет

Чл.35. Контролният съвет (КС) на БФ Шахмат се избира от общо отчетно-изборно събрание и е в състав до 5 (пет) души. Той има следните функции:
35.1. Следи за своевременното разглеждане на жалбите, писмата и предложенията и др. материали, постъпили в различни органи на БФ Шахмат.
35.2. Проверява състоянието и изпълнението на Бюджета, изразходването на паричните и материални средства, стопанисването на материалната база.
35.3. Контролира и съдейства за редовното събиране на членския внос.
35.4. Най-малко веднъж в годината извършва ревизия на цялостната дейност на федерацията.
35.5. КС има право на цялостна информация за дейността на УС и щатните служители на федерацията.
Чл.36. Председателят на КС (или член на КС) може да присъства на заседанията на УС с право на съвещателен глас.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА БФ ШАХМАТ

Чл.37. Финансовата организация на БФ Шахмат се изгражда в съответствие с нормативната база на непроизводствената сфера. Разходите могат да са само до размера на получените приходи.
37.1. БФ Шахмат не разпределя печалба.
Чл.38. Финансовата дейност, както и отговорността по изразходването на средствата се осъществява от Изпълнителния директор и счетоводителя под ръководството на Председателя на БФ Шахмат.
Чл.39. БФ Шахмат разработва своя финансов план за приходите и разходите за една календарна година.
Чл.40. Всеки финансов план се съставя при изравняване (баланс) или превишаване приходите над разходите.
Чл.41. БФ Шахмат формира своите приходи от членски внос, целеви средства, отпуснати от обществени и държавни спортни организации, спонсори, дарители и приходи по чл. 6 ал.2.

V. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ НА БФ ШАХМАТ
Чл.42. БФ Шахмат има свое знаме, печат, емблема, членска карта, значка, почетен знак и др.
Чл.43. Символите и ритуалите , както и статута във връзка с тях се приемат от УС на БФ Шахмат.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.44. БФ Шахмат прекратява дейността си съгласно разпоредбата на чл.13 ал. 1. от ЗЮЛНЦ.
Чл.45. При прекратяване на БФ Шахмат се извършва ликвидация от УС или натоварено от него лице.
Чл.46. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет и подписан от делегатите на Общото събрание на БФ Шахмат, състояло се на 24 март 2024 г. в гр. София.Новини

Мач на претендентите
12.02.2009
Мачът на претендентите между Веселин Топалов и Гата Камски ще се проведе в София от 16-ти до 28-ми февруари 2024 г. в зала №6 на Националния дворец на културата.
Пълна информация може да се намери на официалния сайт

ДИП за мъже и жени
12.02.2009
От 12-ти до 22-ри февруари в Благоевград се проведоха ДИП за мъже, а от 13-ти до 22-ри февруари в Дупница, ДИП за жени.
Шампион при мъжете стана гм Деян Божков, а при жените победителка е гм Маргарита Войска.
Подробна информация:
мъже
жени

Посещение на мачa Топалов - Камски
02.02.2009
От 16 до 28 февруари 2024 г. в зала N 6 на НДК ще се проведе мача на претендентите за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски. За да се гарантира сигурността, пропускателният режим на мача ще бъде много строг! За всяка от партиите ще бъдат пускани в продажба 150 билета на цена от 10 лв. При закупен пакет билети за целия мач цената ще бъде 60 лв. Билети за мача ще бъдат пуснати в продажба от 10.02. на касите на НДК. За шахматни клубове, организирали колективни посещения на мача на своите членове ще бъдат осигурени до 10 безплатни пропуска за партия. Заявките за организираните посещения следва да бъдат подадени не по-късно от 10.02. на e-mail federation@chessbg.com , като в тях задължително трябва да бъдат посочени трите имена и датата на раждане на посетителите на мача!
От 01.02.2009 г. списание Шах в училище стартира своя сайт в Интернет.
01.02.2009
Списание Шах в училище
Опит за подобряване на световен рекорд!
23.01.2009
На 21 февруари, събота от 10:30 часа в зала № 6 на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе”, ще се състои опит за подобряване на световен рекорд по шахмат – сеанс на едновременна игра срещу 450 съперници от гросмайстор Кирил Георгиев.
Сеансът е организиран от шахматен клуб „Левски” - София и е регистриран в Гинес Уърлд Рекорд Лимитид – Лондон, като опит за подобряване на световен рекорд под № 240559.
Българската федерация по шахмат подкрепя инициативата и приканва всички желаещи да участват в нея.


Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2024 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1

Брой 2

Брой 3


Шах в училище

Брой 4

Брой 5

Брой 6

Връзка с нас
© 2024-2009 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix