Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2024
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Правилник за състезателните и трансферните права

ПРАВИЛНИК
ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ И ТРАНСФЕРНИТЕ ПРАВА
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правилникът урежда въпроса за статута на състезатели, шахматни клубове (ШК), Българска федерация по шахмат (БФШ) и други физически и юридически лица, както и правоотношенията в които влизат те помежду си във връзка с притежаването и упражняването на състезателните и трансферните права на шахматистите.

Правомощия да прилагат този правилник имат органите и длъжностните лица от БФ Шахмат, а да го тълкува, като последна инстанция -Управителния съвет на БФ ШАХМАТ.

I. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ.

Член 1. По смисъла на този правилник статутът на състезателите в системата на БФ Шахмат е два вида:

а) състезател, който е сключил професионален трудов договор с ШК;
б) състезател, подал молба и приет за член на ШК;

Член 2. Договорите са срочни, свободно договорени между страните.

Член 3. Състезател - юноша или девойка на клуба, следва да сключи първия си професионален трудов договор със собствения клуб. За състезатели под 18г. договорът се подписва и от родител, упражняващ родителски права или попечител.
Като собствен се определя клубът, където юношата или девойката са редовно картотекирани. Ако състезателят е бил закупен, като собствен се счита ШК купувач. При временно преотстъпване състезателят остава собственост на ШК, който го е преотстъпил, като преотстъпването може да става само, докато състезателят е в юношеска възраст /до 18г./.
Ако след навършването на 18 годишна възраст на състезател, собствения клуб не му предлага професионален трудов договор, нито е отказал писмено да сключи такъв, състезателят отправя писмена молба до клуба, с която моли да му бъде предложен професионален трудов договор. Молбата следва да бъде надлежно заверена /вх.№/ с копие до БФШ. В едномесечен срок от подаването на молбата, ако клубът не предложи на състезателя професионален трудов договор, състезателят е свободен да премине в друг клуб без трансферна сума.
Ако юноша откаже да сключи пръв професионален трудов договор със собствения клуб, то състезателните и трансферните му права остават в клуба за 2 години.
След изтичане на двугодишния срок състезателят може да преминава в друг клуб свободно.

Член 4. Състезател, който постъпва да отбива военната си служба или е приет в учебно заведение в друг град, или си е сменил местожителството не е свъезан повече с договорни отношения.Той може да запази състезателните си права в своя клуб или да получи такива в друг клуб.

Член 5. Договор между състезател и ШК може да бъде прекратен по всяко време, както следва:

а) по взаимно съгласие;
б) по вина на клуба;
в) по вина на състезателя. Член 6. При прекратяване по взаимно съгласие играчът има право да попадне в трансферната листа и да премине в друг клуб.

Член 7. Когато договорът се прекратява по вина на клуба, играчът попада в трансферната листа на БФШ и може да премине в друг клуб като състезател с изтекъл срок на договора.

Член 8. Състезателните и трансферните права на състезател с прекратен договор по негова вина / на основания, предвидени в договора му с ШК или в българското законодателство/, остават в последния му клуб до изтичането на срока, предвиден в прекратения договор.

Член 9. Предсрочно прекратяване на договора се извършва от страните по него в съответствие със законодателството на страната. БФ ШАХМАТ не се произнася по основанията за прекратяване на договорите.

II. ПРИДОБИВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Член 10. Състезателните права позволяват на състезателя да се състезава от името на определен клуб за определено време.
Състезателните права принадлежат на състезателя и неговия клуб.
Те могат да бъдат отнемани за определен период от време или завинаги от съответните органи на БФ ШАХМАТ.
Състезателни права в системата на БФШ могат да получат български и чужди граждани след заплащане на съответната такса за картотекиране към ШК.
Състезателни права в един ШК могат да получат максимум двама чужди граждани - мъже и жени, като в отборни състезания в дадена среща може да играе само един от тях. Не се разрешава картотекиране на чужденци - юноши и девойки до 18 г. за ДОП в тези възрасти.
Участието в състезания, които не са под егидата на БФШ, ЕШС или ФИДЕ не касаят клубната принадлежност на шахматистите.

Член 11. Състезателните права се получават след издаването на картотека от БФШ.

Член 12. Не се разрешава участието в в Държавни първенства и Национални купи и шампионати на некартотекирани състезатели.. В случай, че съдия допусне участие на некартотекиран сътезател, то той ще бъде санкциониран съгласно правилника на РССК на БФШ.

Член 13. Всички състезатели, представители на шахматни клубове, след заплащането на съответната такса получават картотека.

Член 14. Картотеката се структурира с поставяне на индивидуалния номер в българската ЕЛО листа. Напр. 734. За състезатели без българско ЕЛО вместо номер се въвежда произволен номер от четири до 7 цифри.

Член 15. Издаване на картотека.
Картотеката се издава след попълване на Формуляр за картотекиране на състезатели към клубове (Формуляр А) и заплащане на годишна такса картотека.

Член 16. Срокове
Картотекирането се извършва всяка година до 30 април. След този срок таксата се удвоява.

Член 17. Допуска се отдаването под наем на състезатели от един клуб в друг при спазване на следните условия:.

17.1 Състезател от един ШК може да играе само в едно отборно първенство в друг клуб.
17.2 ШК, взел състезател под наем от друг ШК заплаща на БФШ наказателна такса картотека.
17.3 ШК може да вземе под наем неограничен брой състезатели, но в една отборна среща може да играе само един от тях (за юноши и девойки до 18 г. и жени) и двама (за мъже).
17.4 Срокът за заявяване на състезатели под наем от един ШК е един месец преди началото на състезанието.

Член 18. Всеки картотекиран състезател се завежда в база данни на картотекирани състезатели на БФШ през съответната година.

Член 19. Всеки картотекиран състезател се завежда и публикува на официалната интернет страница на БФШ.

Член 20. Картотекиране на състезател в друг клуб през текущата състезателна година не се разрешава освен в случаите, описани в Раздел I чл. 4 и Раздел II чл. 17.

Член 21. За всички останали състезания, провеждани под егидата на БФШ – открити турнири, областни състезания и др. не се изисква картотека. Организаторите, които желаят турнирите им да се обработват за българско ЕЛО и да важат за български звания заплащат такса за всеки състезател на БФШ.

III. ТРАНСФЕРНИ ПРАВА. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

Член 22. Трансферните права позволяват на състезателя да преминава от един клуб в друг при условията на този Правилник и законодателството на страната.
Трансферните права могат да бъдат притежание на ШК, състезател или друго юридическо лице.
Притежаването и упражняването на трансферните права не води задължително до възможността състезателят да участва в организираните от БФШ състезания. За това е нужно и притежанието на състезателни права.

Член 23. Трансферните права дават право на притежателя им да получава при тяхното упражняване трансферна сума, която се определя както следва:

а) за състезател с неизтекъл срок на договора, неподписал първи договор със собствения клуб или с прекратен договор по негова вина, трансферната сума е нелимитирана и се определя по споразумение;
б) за състезател с изтекъл срок на договора трансферна сума не се дължи.

Член 24. За всеки реализиран трансфер, ШК заплащат такса трансфер на БФШ.

Член 25. Договорите за трансфер на състезатели между отделни клубове ангажира БФШ само по отношение картотекирането на състезателя. Проблеми, възниквали от последващо неизпълнение на тези договори се решават без намесата на БФШ съобразно действащото законодателство на страната.

IV. ТРАНСФЕРНА ЛИСТА

Член 26. Трансферната листа е документален списък на БФ ШАХМАТ за контролиране смяната на клубната принадлежност на състезателите.

Член 27. Трансферната листа е открита през цялата календарна година, но прехвърляне на състезателни права се извършва само веднъж в годината, като молбите за това се подават до 30 април.

Член 28. Включването в трансферната листа става с писмена молба на състезателя.

Член 29. Удостоверението за подписан договор между състезателя и новия клуб се представя в БФШ, след което състезателят се заличава от трансферната листа, ако са спазени изискванията на този правилник.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30. "Шахматен клуб" (ШК) по смисъла на този правилник е юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, което има за предмет на дейност развитие на шахматната игра и е член на Българската федерация по шахмат.

Член 31. "Българска федерация по шахмат" (БФ ШАХМАТ) по смисъла на този правилник е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, членове на което са ШК.

Член 32. "Състезатели" по смисъла на този правилник са шахматистите, които са лицензирани от БФШ в определен ШК.

Член 33. В "Юношеска възраст" по смисъла на този Правилник са шаматистите, ненавършили 18 години.

Член 34. Разглеждане и решаване на спорове относно приложението на този правилник се осъществява от Управителния съвет на БФШ.

Член 35. Решенията на Управителния съвет на БФШ са задължителни за изпълнение до евентуалната им промяна по съдебен ред.

Този правилник е приет от Управителния съвет на Българската федерация по шахмат с Протокол №9 / 09.12.2005 г. и влиза в сила от 01.01.2006 г. Правилникът е задължителен за всички членове на БФШ. Правилникът отменя всички досега действащи състезателни и трансферни правилници на БФШ.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТНовини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2010
На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
До Председателите на ШК
26.03.2010
На 1 август 2024 г., съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от 19 март 2024 г. изтече обявения срок, шахматните клубове да приведат в изправност своето членство в БФ Шахмат. Съгласно Устава на федерацията, редовни членове на БФШ, с право на глас в предстоящото Отчетно - изборно събрание на Българската федерация по шахмат през януари 2024 г. са следните шахматни клубове:
Списък на клубовете

Приятелска среща
02.08.2010
От 2-ри до 5-ти август в к.к. Албена се проведе приятелска среща между женските отбори на България и Румъния. Убедителна победа с 11:5 постигна българския състав.
Подробна информацияофициалния сайт
Открит Шампионат за жени 2024
25.07.2010
От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се проведе Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участваха 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
Подробна информация на официалния сайт.
ДОП за юноши и девойки
22.07.2010
Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Варна
18.08 - 24.08
Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3Връзка с нас
© 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix