Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2024
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Дисциплинарен правилник

ПРАВИЛНИК   ЗА   ПРИЛОЖЕНИЕ   НА   ЕТИЧНИЯ  КОДЕКС   НА   ФИДЕ   В  БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ШАХМАТ

Общи положения

1. Този Правилник урежда спазването на Етичния кодекс на ФИДЕ /публикуван в Handbook | A. Administrative Subjects | 01. FIDE Statutes | Chapter 15 – Ethics/ и указва правилата за неговото приложение от страна на състезатели /включително техните придружаващи лица/, треньори, съдии, организатори и всички други лица, участващи в състезания, турнири или други мероприятия, организирани от Българска Федерация по шахмат /БФШ/ и/или регистрирани във ФИДЕ.
2. Настоящият Правилник е задължителен за всички състезания и/или мероприятия, които се провеждат под егидата на Българската Федерация по Шахмат и/или са регистрирани във ФИДЕ.
3. Правилникът се прилага и при нарушения, допуснати от български състезатели на състезания в чужбина, когато БФШ е по някакъв начин ангажирана с участието им в съответното състезание /включително, но не само, изпращане на отбора или състезателя от нейно име, финансово подпомагане на отбори или състезатели, оказване на съдействие пред български административни органи, чужди дипломатически или консулски представителства или чужди шахматни федерации и организатори на шахматни състезания/.
4. След приемането на настоящия Правилник от УС на БФШ, той се публикува на интернет-страницата на БФШ и е задължителен за всички членове на БФШ от този момент.
5. Състезателите са отговорни за действията на придружаващите ги лица по време на съответното състезание.
6. В случай на противоречие между настоящия Правилник и Етичния кодекс на ФИДЕ, прилагат се разпоредбите на този Правилник.

Нарушения на Етичния кодекс на ФИДЕ

7. Основните нарушения на Етичния кодекс на ФИДЕ са изброени в чл.15.5.3. и 15.6., като към тях следва да се разбират като включени и следните недопустими нарушения:

7.1. От състезатели

а) разпространяване на слухове преди, по време или след състезанието, както и без да са свързани с конкретно състезание, които са от естество да се отразят на общата атмосфера на състезанието, на неговата обществена оценка и на отделните участници и да породят съмнение в спортсменския характер на състезанието, както и да са повлияят негативно на репутацията на щахмата в обществото;
б) непристойно поведение спрямо участници, съдии, треньори, състезатели, организатори и зрители, като подвикване, нагрубяване, подигравка, заплаха или оспорване на съдийски решения не по установения ред;

7.2. От треньори и придружаващи лица

а) намеса в развоя на партиите на собствени и чужди състезатели, освен в случаите, упоменати в регламента на състезанието;
б) предварително уговаряне на резултати.
в) неспазване на установения ред за игра в залата или на открито за съответното състезание, включително неспазване на забрани, наложени от главния съдия и/или организаторите на турнира за недопускане на зрители и лица-неучастници в игралното поле на състезанието.;

7.3. От съдии

а) неспазване на правилата за игра и на установения за турнира регламент и проява на некомпетентност при вземане на решения, както по отношение на правилата на играта, така и по отношение на правилата и системата на провеждане на състезанията, а така също и в случаите на вземане на неправилни решения при рекламации от страна на треньори и състезатели;
б) толериране на отбор или състезател дори и тогава, когато не е налице формално нарушение на регламента;
в) неуведомяване в срок за всички промени /място, час, ден и т.н./, които в хода на състезанието могат да се наложат по обективни причини;
г) неосигуряване на пряко наблюдение на отделните партии в цайтнотна обстановка;
д) небрежно съхранение на пликове с отложени позиции и турнирна документация;
е) прикриване на нарушения от страна на треньори, състезатели, съдии и организатори, посочени в този Правилник;
ж) несъвместимо със съдийския авторитет поведение спрямо участници и зрители;
з) излагане на престижа на БФШ и Република България в страната и чужбина.

7.4. От организатори

а) неосигуряване на подходящи условия за игра във всяко отношение /зала, място, време, съобразяване с транспортни условия, настаняване и т.н./;
б) неспазване на разумен срок за оповестяване на състезанието и условията за участие;
в) подвеждане на участниците и съдиите по отношение на тези условия;
г) дискриминационно очертаване на кръга на възможните участници, независимо от принципната свобода на организаторите да решават кого ще поканят;
д) толериране на отбор или състезател;
е) излагане на престижа на БФШ и Република България при организирането на международни състезания в страната

7.5. Всякакви нарушения, неупоменати изрично в Етичния кодекс на ФИДЕ и в настоящия Правилник следва да бъдат класифицирани и санкционирани в духа на чл.15.2. от Етичния кодекс на ФИДЕ

Наказания за допуснати нарушения

8. От организатори

а) предупреждение от УС на БФШ
б) публично оповестяване на предупреждението от УС на БФШ на интернет-страницата на БФШ;
в) предупреждение за изключване от БФШ
г) отнемане на спортни, треньорски и съдийски звания и отличия;
д) временно отнемане на индивидуални и клубни състезателни, треньорски, съдийски и организаторски права за срок до 3 /три/ години;
е) декласиране, дисквалификация, прехвърляне в по-ниска група, временна забрана за домакинство;
ж) изключване от БФШ за срок до 3 /три/ години;

Установяване на нарушенията и ред за налагане на наказанията

9. За установяване на нарушенията и налагане на наказанията се произнася Комисия по етика към БФШ в състав от петима души - председател и четирима членове.

10. Жалба за допуснато нарушение може да направи всеки състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице срещу друг състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице, ако е лично засегнат и/или ако е в качеството си на родител/треньор на непълнолетен състезател. Членовете на Комисията по етика могат да правят предложения за наказания в общ интерес.

11. Жалбите се отправят до УС на БФШ чрез Комисията по етика.

12. Жалбите се отправят най-късно в 21 /двадесет и един/ дневен срок от извършване на нарушението. Жалбата трябва да бъде изпратена по поща с обратна разписка или по електронна поща от валиден електронен адрес и да бъде придружена от депозит от 100 лева, внесени в брой в касата на БФШ или по сметка на БФШ. Депозитът ще бъде върнат своевременно на жалбоподателя, в случай, че жалбата му се окаже основателна.

13. В 20-дневен срок от постъпване на предложението Комисията по етика уведомява писмено лицето, което трябва да представи писмени обяснения до нея в 10-дневен срок от уведомяването. Преди да се произнесе, Комисията по етика може да поиска мнението и на други помощни органи на БФШ.

14. Комисията взема решение с мнозинство от членовете си в 20-дневен срок след изтичане на срока, в който засегнатото лице има право да даде обяснения по твърдяното нарушение. Тя представя становището си в писмена форма до УС на БФШ, който се произнася по предложението с мнозинство от всичките си членове.

15. Решението на УС на БФШ по предложението на Комисията по етика е окончателно, освен ако от Закона или Устава следва друго.

Настоящият правилник е одобрен от Комисията по Етика /Дисциплинарната комисия/ към БФШ на 02.05.2006г. Този Правилник е приет от УС на БФШ на 17.07.2006г. и влиза в сила от 17.07.2006г.Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2010
На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
До Председателите на ШК
26.03.2010
На 1 август 2024 г., съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от 19 март 2024 г. изтече обявения срок, шахматните клубове да приведат в изправност своето членство в БФ Шахмат. Съгласно Устава на федерацията, редовни членове на БФШ, с право на глас в предстоящото Отчетно - изборно събрание на Българската федерация по шахмат през януари 2024 г. са следните шахматни клубове:
Списък на клубовете

Приятелска среща
02.08.2010
От 2-ри до 5-ти август в к.к. Албена се проведе приятелска среща между женските отбори на България и Румъния. Убедителна победа с 11:5 постигна българския състав.
Подробна информацияофициалния сайт
Открит Шампионат за жени 2024
25.07.2010
От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се проведе Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участваха 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
Подробна информация на официалния сайт.
ДОП за юноши и девойки
22.07.2010
Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Варна
18.08 - 24.08
Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3Връзка с нас
© 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix