�������: 


������� �� ������


������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 06.11.08 �.
06.11.2022
�������� N 9
�� ���������
�� �� �� �� ������

06.11.2022 �. 11:00 �. ����������� ���� I ���� � ���� �����

����, �� 06.11.2022 �. � ������������� ���� �� I ���� �� ���� ����� �� ������� ��������� �� ������������ ����� �� ����������� ��������� �� ������. ����������� ��������� �� �� - ������ �������, ������ ������, ������� ������, ��������� ������, ������ ������, ������ �������, ����� ����, ��������� ������, ����� ������� � ����� �����, ������������ �� ���������� ������� ��� �� - ������� �����, ������������ �� ���������� ����� ��� �� - ����� �������, ������������ �� �������� ������� ��� �� - ����� �. ������, ������� ��������� - ������� ������ � �������� ��������, ����������� �� ���� �� �� ������ - ������ �������� � ���������� �� ������������ ������ ���� � ���� - ����� ������� � ����� �������.

����������� ������� ��� �������

������ ���:

1.�� ������������ �� ������������ ������ ���� � ���� �� ������� � ������������ ��������� � ������� (��������).
���������: �. ������� � �. �������

2.���������� �� ��������� �� ����������� ������������� � ���������� ������������ ���������� �� ������� � ������� � ��������� (������).
��������: ��. ���������

3.���������� �� ��������� �� ����������� ������������� � ������������ ������������ ���������� �� ����� � ������� � ������ ���� (����� ����).
��������: ��. �������

4.���������� �� ����������� �������� ������� ���������� �� ���� � ���� "�" � "�" ����� � �������.
��������: �. ������

5.�����:
5.1.������� �� ������������� �� �������� ������� ��� �� �� �� ������.
��������: ����� �. ������

5.2.���������� �� ���������� �������������� ������ �� ���� "�������� ����� �������" � �����.
��������: �. ������

5.3.���������� �� ��������� � ��������� �� ��������������� ������� - �������� ������� ��� �� �� �� ������.
��������: ���. �����

5.4.������������ �� �������������� ��������� �� ����������� �������� �� �� ������.
��������: ��. �������

5.5.�� ���������� �� ������� �������� �� ���������� ���� � ����� �� �� ������ �� 2022 ������.
��������: ��. ��������

5.6.����������� �� ������������ �� ��������� ������� �� ���� � ������� ���� ������� �������� � �� ��������� ��������� - ��������� �� ������ � �������� ����� �� ������� �������� ���� �� ���������� �������� �� ���������� ������� �� �������� � ������.
��������: ��. ��������

5.7.������� � ������� �� ����������������� ������� ��� �� �� �� ������.
��������: ��. ��������

5.8.���������� �� ����� �������� "���� �����".
��������: �. ������

5.9.��������� �� ������� �� PR �� ����������� ��������� �� ������.
��������: ��. �������

� ���� ����� ��������

�������:

�� �.1:

1.1.������ ������������ �� ����� ������� �� ������������ �� ����������� ����� ���� �� ������������ ��������� � ������� (��������).
1.2.������ ������������ �� ����� ������� �� ������������ �� ����������� ����� ���� �� ������������ ��������� � ������� (��������).
1.3.������� �� 2022 ������, ������� ��������� �� ������������ ������ ���� � ���� �� �� �������� ��� - ����� 4 ������ ����� ����������� ����������.
�����������: �������������� �� ������������ ������

�� �.2:

2.������ ������������ �� ��������� �� ����������� ������������� � ���������� ������������ ���������� �� ������� � ������� �� 20 ������ � ��������� (������).

�� �.3:

3.������ ������������ �� ������ ������� �� ��������� �� ����������� ������������� � ������������ ������������ ���������� �� ����� � ������� �� 18 ������ � ������ ���� (����� ����).

�� �.4: 4.������ ������������ �� ������� ������ �� ����������� �������� ������� ���������� �� ���� � ���� "�" � "�" ����� � �������.

�� �.5:

5.1.1.�������� ��������� �� �������� ������� ��� �� �� �� ������.
5.1.2.����� �� ������������, �������� ���������� �� ���������� ������ ������������ �� ������ ����������� ��������� ��� ������� "��������".
5.1.3.���������� �� ���������� ������� � ���������� ��� ������ �� �� ��������� �������� ������.
5.2.1.������ ������������ �� ������� ������ �� ���������� �������������� ������ �� ���� "�������� ����� �������" � �����.
5.2.2.������� ������������ �� ��������� �� ��������� - �-� ������� ����� � �� �-� ������ ������ �� ��������� ����� � ���������� ��� ������������ � ������������ �� �������.
5.3.1.�������� ��������� �� ������������� �� ����������� ��������� �� ������ � ��������� �� ��������������� ������� - �������� ������� �� 20.12.2022 �. �� 11.00 �. � �����.
5.3.2.�� ���� ��������� ����� �� ������������ �� ��� �������� � ����� �-� ������� ������� ��� ������ � ������������ �� ������������ �� �����������.
5.4.1.���� �������� �� �������������� �� �������������� ��������� �� ����������� �������� �� ����������� ��������� �� ������.
5.4.2.���������� ������� ������ �� ����������� �� ����� �� �����������.
5.5.�������� ���������������� �� ����������� ����������� �� ������ ���� ���� � ������ �� ���������� �� ������� �������� �� ���������� ���� � ����� �� 2022 ������.
5.6.�� ���� ��������� ����� �� ���� � ����������� �� �������������� �� ��������� ������� �� ���� � ������� ���� - ������� �������� � �� ����������� �� ������ � �������� ����� �� ������� �������� ���� �� ���������� �������� - ��������� ���������.
5.7.������ �� ���������� ��������� �� ������������ ����� �� ����������� ��������� �� ������ �������������� �� ������� �� ����������������� �������. 5.8.1.�������� ������������ �� ����� �������� "���� �����" �� 3 �� 10 ������ 2022 ������ � �����, ���� ������� �� ������������� �� ������� � �������������� ��������� �� ������ FIDE �� ���� �� ������ �� ����������� ��������� �� ������.
5.8.2.������������ �� ������� �� ���� ����������� �� �������� ���������� �� ����������� ��������� �� ������.
5.9.1.������� ������� �� PR �� ����������� ��������� �� ������.
5.9.2.������� �� �������� �� ���� ����������� �� �������� ���������� �� ����������� ��������� �� ������.

06.11.2022 �.
�����


����������� �����

������� �� �� �� 05.02.09 �.
05.02.2022
������ ��� �� ����������� �� �� �� 17.01.09 �.
17.01.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 10.12.08 �.
10.12.2022
������� �� �� �� 09.10.08 �.
09.10.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 19.09.08 �.
19.09.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 21.08.08 �.
21.08.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 10.07.08 �.
10.07.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 05.06.08 �.
05.06.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 10.04.08 �.
10.04.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 23.03.08 �.
23.03.2022
������� �� �� �� 06.03.08 �.
06.03.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 03.02.08 �.
03.02.2022
������ �� ������������ �� ���������� ����� ������ ��������
26.01.2022
���������� �� ���������� �� ��� �-� ������ ������� �� ������� 2022 - 2022 �.
26.01.2022
������ �� ���������� �� �� ������ �-� ������ ������� ���� ������ �������� �� 26.01.2022 �.
18.01.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 16.01.08 �.
16.01.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 12.12.07 �.
12.12.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 01.10.07 �.
01.10.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 05.09.07 �.
05.09.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 21.07.07 �.
21.07.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 18.06.07 �.
18.06.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 18.05.07 �.
18.05.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 16.03.07 �.
16.03.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 15.01.07 �.
15.01.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 01.12.06 �.
01.12.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 17.11.06 �.
17.11.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 27.10.06 �.
27.10.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 16.08.06 �.
16.08.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 17.07.06 �.
17.07.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 04.05.06
04.05.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 04.04.06
04.04.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 17.02.06
17.02.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 20.01.06
20.01.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 09.12.05
09.12.2022
������ �� ������������ �� ��� �-� ������ ������� ���� ������������ ��������� �� 18.11.2022 �.
18.11.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 10.11.05
10.11.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 30.09.05
30.09.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 15.07.05
15.07.2022
������� ������ �� �� �� ��� �� ������� 100 ���
23.06.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 02.06.05
02.06.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 18.05.05
18.05.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 13.04.05
13.04.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 07.03.05
07.03.2022
������ ��� � ������� �� ����������� �� �� �� 26.01.05
26.01.2022
������� ������ �� ������ ����������� �����
25.01.2022
������ �� ���������� �����
25.01.2022
���������� �� ���������� �� ��� �-� ������ �������
25.01.2022

������

��� �� �������������
12.02.2022
����� �� ������������� ����� ������� ������� � ���� ������ �� �� ������� � ����� �� 16-�� �� 28-�� �������� 2022 �. � ���� �6 �� ����������� ������ �� ���������.
����� ���������� ���� �� �� ������ �� ���������� ����

��� �� ���� � ����
12.02.2022
�� 12-�� �� 22-�� �������� � ����������� �� ��������� ��� �� ����, � �� 13-�� �� 22-�� �������� � �������, ��� �� ����.
������� ��� ������ ����� �� ���� ������, � ��� ������ ����������� � �� ��������� ������.
�������� ����������:
����
����

��������� �� ���a ������� - ������
02.02.2022
�� 16 �� 28 �������� 2022 �. � ���� N 6 �� ��� �� �� ������� ���� �� ������������� �� ���������� ����� �� ������ ����� ������� ������� � ���� ������. �� �� �� ��������� �����������, ��������������� ����� �� ���� �� ���� ����� �����! �� ����� �� �������� �� ����� ������� � �������� 150 ������ �� ���� �� 10 ��. ��� ������� ����� ������ �� ����� ��� ������ �� ���� 60 ��. ������ �� ���� �� ����� ������� � �������� �� 10.02. �� ������ �� ���. �� �������� �������, ������������ ���������� ��������� �� ���� �� ������ ������� �� ����� ��������� �� 10 ��������� �������� �� ������. �������� �� �������������� ��������� ������ �� ����� �������� �� ��-����� �� 10.02. �� e-mail [email protected] , ���� � ��� ������������ ������ �� ����� �������� ����� ����� � ������ �� ������� �� ������������ �� ����!
�� 01.02.2022 �. �������� ��� � ������� �������� ���� ���� � ��������.
01.02.2022
�������� ��� � �������
���� �� ����������� �� �������� ������!
23.01.2022
�� 21 ��������, ������ �� 10:30 ���� � ���� � 6 �� ����� ����� ������, ���. ������������ ����, �� �� ������ ���� �� ����������� �� �������� ������ �� ������ � ����� �� ������������ ���� ����� 450 ��������� �� ����������� ����� ��������.
������� � ����������� �� �������� ���� ������� - ����� � � ����������� � ����� ����� ������ ������� � ������, ���� ���� �� ����������� �� �������� ������ ��� � 240559.
����������� ��������� �� ������ �������� ������������ � �������� ������ ������� �� �������� � ���.


������ �� �������

� ���� ������ �� ���������� ����������� � ��� ������ �� ������� � �������. ��������� ������ �� ����� ������. ���������� �� ���� �� ������ �� ��.

� ������� ���� ������


�������� �����

���������� �������� �� ������ � ������� �������. ���������� �� ��.8 �� 2022 �. �� �� ���� �� �� ��������� � ���������� ��� �� ����� (� PDF ��������). �� �� �������� ������� ����, �� �� � ���������� ���������� Acrobat Reader.


���� 1

���� 2

���� 3


��� � �������

���� 4

���� 5

���� 6

������ � ���
� 2022-2022 ChessBG.com, ������ ����� ��������
� ���������� �� Chess Mix