Търсене: 


Преглед на новина


Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Download

П Р О Г Р А М А
 
за преодоляване кризата в българския шахмат
 
През последните години шахматното движение в страната 
изпадна в дълбока криза. Шахматните клубове водят 
незавидно съществуване, като много от тях са на ръба 
на оцеляването. 
Работата с подрастващите изостава сериозно от 
съвременните изисквания и младите български шахматисти 
отдавна не са конкурентоспособни на своите връстници от 
другите страни. Връзката между клубовете и федерацията 
е прекъсната, дейността на която е формална. Там цари 
хаос. Шахматното ни движение се е затворило в тесните си 
рамки без изгледи за контакти с другите структури на 
гражданското общество. 
Провежданите понякога показни мероприятия и успехите на 
първите ни шахматисти не могат да прикрият слабостите. За 
тяхното преодоляване, за възвръщане авторитета на 
българския шахмат са необходими конкретни и незабавни 
действия.
 
І. Привеждане работата с подрастващите в съответствие 
със съвременните изисквания. 

1. Оказване методическа и практическа помощ на шахматните 
клубове за разкриване на групи за работа с подрастващите. 

2. Незабавно възстановяване на детско-юношеската школа към 
БФ “Шахмат”. За целта: 

- до края на февруари - обявяване конкурс за избиране 
ръководител на школата; 
- до края на март - приемане програмата и финансовия план 
на школата; 
- през май - определяне първите слушатели в школата; 
- през юни - школата да започне своята работа. 

3. Приемане на конкретна програма за популяризиране шахмата 
сред учащите се и откликване на повика на ФИДЕ, настоящата 
2021 г. да премине под надслов “Шахмат в училище”. 

4. Оказване непосредствена помощ на Националната детска 
шахматна фондация “Морско конче” и активно участие в 
организираните от нея прояви “Надеждите на света” и 
“Първенството на училищните шампиони и училищните отбори”. 

5. Подобряване взаимодействието между Българската федерация 
по шахмат и Федерацията за ученически спорт за повишаване 
качеството на ученическите игри по шахмат. 

6. Възстановяване списание “Шах в училище”. 

ІІ. Укрепване на шахматните клубове и превръщането им в 
основни звена за популяризиране и масовизиране на шахмата. 

1. Подобряване на ежедневната връзка между клубовете и 
федерацията и оказване непосредствена организационна и 
методическа помощ при решаване на възникналите проблеми. 

2. Изграждане и поддържане на непрекъснат контакт между 
шахматните клубове, кметовете на населени места, местните 
бизнесмени и структурите на гражданското общество. 

3. Оказване помощ при организирането и провеждането на 
техните мероприятия. 

4. Набелязване на конкретни мерки за материално-техническото 
оборудване на клубовете и подобряване условията на работа с 
подрастващите шахматисти. 

5. Финансово подпомагане клубовете, постигнали добри 
резултати в работата с подрастващите. 

6. Организиране на ежегоден преглед за “Най-добър шахматен 
клуб”. Условията на прегледа да бъдат утвърдени от УС на БФШ 
не по-късно от края на март 2021 г. 

ІІІ. За взаимоотношенията с националните състезатели и 
треньори. 

1. Изработване на ясни правила на взаимоотношенията с 
националните състезатели и треньори. 

2. Предприемане на конкретни действия за социалното 
обезпечаване на националните състезатели и треньори. 

3. Създаване на необходимите условия за подготовката им 
за успешно участие в международните шахматни състезания. 

ІV. Подготовка на кадри за шахматното ни движение. 

1. Съвместно с катедра “Шахмат” при НСА “В. Левски” 
провеждане на опреснителни курсове и подпомагане треньорите 
по шахмат с актуална методическа литература. 

2. Изясняване потребностите на шахматните клубове от 
треньори и шахматни специалисти и съвместно с НСА “В. Левски” 
предприемане на практически мерки за тяхното решаване. 

3. Подпомагане студентите от специалността “Шахмат” при НСА 
“В. Левски” при разработването на техните курсови и дипломни 
работи и следдипломната им реализация. 

4. Подготовка на бъдещи управленски кадри в областта на 
шахмата. 

5. Подпомагане съдийската комисия при подготовката и 
преподготовката на шахматните съдии и повишаване на 
тяхната квалификация. 

V. За медийната политика на федерацията. 

1. Предприемане на конкретни мерки за по-голямото и 
своевременно осведомяване на любителите на шахмата и 
спортната общественост в страната с достиженията на 
българските шахматисти. 

2. Възстановяване ежегодния конкурс-класация за определяне 
“10-те 
най-добри шахматисти за годината”. 

3. Честване кръгли годишнини на заслужили български 
шахматисти и 

4. Изработване почетен възпоменателен знак на БФ “Шахмат”. 

5. Стабилизиране издаването на списание “Шахматна мисъл”. 

VІ. Съхраняване историята на българското шахматно движение. 

1. Създаване на необходимите организационни предпоставки 
за подготовката на “Българска шахматна енциклопедия” и 
“Български шахматен календар”. 

2. Издирване и съхраняване на творчеството на водещите 
български шахматисти и партиите от значими за българската 
история турнири, първенства и събития. 

3. Създаване фонд Българска шахматна съкровищница. 

4. Започване работата по създаване музей на българската 
шахматна слава. 

5. Издаване българската шахматна история в снимки. 

6. Възлагане написването на “История на шахмата в България”. 

VІІ. По материално-техническото и финансово обезпечаване
на дейността на БФ “Шахмат”. 

1. Предприемане на конкретни действия за задоволяване 
нуждите на шахматното движение в страната с шахове, 
демонстрационни табла, часовници, компютърни програми, 
литература и други необходими пособия за нормална учебна и 
спортно-състезателна дейност. 

2. Пускане в експлоатация на шах дом “Г. Гешев” и 
превръщането му в основен източник за финансиране дейността 
на БФ “Шахмат”. 

3. Приемане на съвместни програми за действие с 
Министерството на образованието и науката; националното 
сдружение на общините в Република България и кметовете на 
общини за стимулиране развитието на шахмата и работата на 
шахматните клубове. 

4. Разработване на програми за подпомагане шахмата сред 
учащите се, хората с увреждания и отделните етнически групи, 
финансирани от различни фондации и международни организации. 

VІІІ. Подобряване организацията и повишаване 
ефективността от работата на Управителния съвет на БФШ. 

1. Изграждане нова, ефективна организационна структура на 
БФШи укомплектоване на отделни комисии (за работа с учащите 
се; за детско-юношеския шах; за шахматистите с увреждания, 
за ветераните и др.) с активни, знаещи, можещи и предани на 
шахмата дейци. 

2. Възстановяване планирането на работата на УС на БФШ, 
ритмичното провеждане на заседанията, качеството на 
вземаните решения и контрола по тяхното изпълнение. 

3. Привеждане цялостната дейност на федерацията в 
съответствие със Закона за младежта и спорта и българското 
законодателство. 

4. Възстановяване ежегодните срещи с представителите на 
шахматните клубове за обсъждане на проблемите, пътищата за 
тяхното решаване и набелязване на бъдещите задачи. 

5. Привеждане документацията на федерацията в съответствие 
с изискванията и изплащане на финансовите задължения към 
НОИ, шахматните клубове, националните състезатели и други. 

6. Разработване на програма за финансиране шахматното 
движение в страната. 

ІХ. Подобряване взаимодействието с шахматните 
федерации на балканските страни, Европейския шахматен 
съюз (ЕШС) и Международната федерация по шахмат (ФИДЕ). 

1. Възстановяване двустранните контакти на Българската 
федерация по шахмат с шахматните федерации от 
балканските страни. 

2. Проучване възможностите за провеждане на съвещание с 
представители на шахматните федерации от балканските 
страни за създаване на Балкански шахматен съюз и 
възобновяване на Балканиадите. 

3. Изясняване взаимоотношенията на БФШ с ЕШС и ФИДЕ и 
поставянето им на здрава и принципна основа. 

* * * * 

Ръководните принципи в дейността на новия Управителен 
съвет на Българската федерация по шахмат ще бъдат: 
демократичност, прозрачност и законност. 

В реализирането на програмата, в цялостния шахматен 
живот на федерацията ще бъдат създадени условия да 
участват всички, които милеят за шахмата. 

Работата на федерацията - от планирането до контрола по 
изпълнение на взетите решения ще бъде под критичния 
поглед на деятелите, шахматистите, любителите на шахмата 
и цялата ни спортна общественост. 

И всичко това ние ще реализираме при стриктното спазване 
на Закона за спорта и другите закони в страната.

Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021

Новини

Българска група в Истанбул
23.08.2021
От 23-ти август до 1-ви септември в Истанбул се провежда силен опен с участието на 20 GM и 18 IM. Нашите преставители са П. Генов, Д. Божков, Е. Янев, Д. Мархолев, К. Русев, М. Василев, Ж. Братанов, С. Кожухаров, К. Каракехайов, П. Дренчев, П. Младенов, М. Стойнев, Н. Милчев, П. Арнаудов, Н. Йорданов, Л. Генова, С. Бедникова и И. Виденова.
Официален сайт
Европейското отборно първенство в Гьотеборг (Швеция)
25.07.2021
От 29-ти юли до 8-ми август в Гьотеборг (Швеция) се проведе Европейското отборно първенство. Отборът на мъжете се класира с 17,5 т. на 35-то място, а отборът на жените с 21 т. - на 4 място. Нашите отбори бяха в следните състави с личен резултат както следва:
мъже:
гм Кирил Георгиев - 6 т.
гм Иван Чепаринов - 4,5 т.
гм Васил Спасов - 4 т.
мм Деян Божков - 2 т.
мм Красимир Русев - 1 т.
селекционер - гм Кирил Георгиев
жени:
гм Антоанета Стефанова - 5,5 т.
гм Маргарита Войска - 4,5 т.
гм Мария Велчева - 3 т.
гм Емилия Джингарова - 6,5 т.
мм Любка Генова - 1,5 т.
селекционер - гм Атанас Колев.
Официален сайт

Световно първенство за юноши и девойки
18.07.2021
От 19-ти до 28-ми юли в Белфор (Франция) се проведе Световното първенство за юноши и девойки. Сребърен медал при момчетата до 14г. спечели Мариан Бойчев. Другите представители в отделните възрастови групи се класираха както следва:
Момчета:
до 10 г. - Александър Монев - 34
до 12 г. - Росен Тодоров - 61
до 16 г. - Ивайло Енчев - 42
до 18 г. - Григор Григоров - 27
Момичета:
до 10 г. - Александра Иванова - 53 и Цвета Галунова - 31
до 12 г. - Сандра Трифонова - 20
до 14 г. - Дарена Сиркова - 73
до 16 г. - Милена Стефанова - 18
до 18 г. - Елица Раева - 12
Официален сайт
На вниманието на кандидат-организаторите на състезания от Вътрешния календар за 2021г.
15.07.2021
Всички шахматни клубове, желаещи да организират състезания от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат за 2021 г. следва да направят писмена заявка в срок до 30 СЕПТЕМВРИ 2021г., в която да посочат ясно:
Подробности
Първият български електронен часовник
27.04.2021
Първият български електронен часовник е вече реалност! Той е изобретен от инж. Т. Манев от Велико Търново. Първото му практическо изпитание бе на ДИП за жени (5 - 15 май 2021г.).
Цента на часовника е 85 лв.
За информация и заявки на тел: 0886 495921
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2
Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени