Начало Новини
Преглед Новина
Национален регистър на спортно-педагогическите кадри по шахмат

Българска федерация по шахмат уведомява ръководствата на шахматните клубове, че съгласно Наредбата за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от Министъра на физическото възпитание и спорта и съгласно писмо до БФ Шахмат, всички шахматни клубове следва да представят в срок до 31.01.2021 г. в БФ Шахмат данни за спортно-педагогическите си кадри в клуба.

Попълването на данните се извършва по образец, представен на електронен и хартиен носител във федерацията, надлежно заверен с подпис и печат на клуба.

За улеснение на клубовете, БФ Шахмат е:

* попълнила данни на примерен треньор в клуб, които след добавянето на информацията от клуба следва да бъдат изтрити;

* разположила легенда на образеца, видима на втората страница на образеца;

* публикувала извадка от Наредбата с минималните изисквания за съответните спортни длъжности.

ОБРАЗЕЦ      ДЛЪЖНОСТИ