Начало Съдийство
Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT
Уеб-сайт на Съдийската комисия
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ШАХМАТНИЯ ЧАСОВНИК
DGT

Предговор

В шахматната игра се използват различни модели часовници за измерване на времето. В последните години се появяват все по-усъвършенствани електронни часовници , което се дължи на изключително бързото развитие на електрониката.

Цифровият часовник за игра ( Digital Game Timer ) е официално признат от FIDE и е един от най-използваните в различни официални състезания като олимпиади , световни първенства и др.

Настоящото ръководство за ползване на шахматния часовник DGT е написано по оригиналното ръководство на Albert Vasse, Ben Bulsink и Paul Arentz - DGT Projects B.V., Potsbus 1295, 7500 BG Enschede, Nederland, като текстът съответства на указанията дадени на френски и английски езици.

инж. Здравко Недев - международен съдия на FIDE
Януари, 2021 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Батерии
 2. Включване на часовника
 3. Избор на програма
 4. Потвърждаване на програмата
 5. Започване на играта
 6. Временно спиране на часовника
 7. Проверка на номера на избраната програма
 8. Корекция на времената
 9. Ръчно нагласяване
 10. Потвърждаване на съществуващите показания
 11. Символи на дисплея
 12. Показвано време на дисплея
 13. Неизправност

МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

Въведение

 1. Ускорен шах и блиц
 2. Един период плюс гилотина
 3. Два периода плюс гилотина
 4. Неопределено повтаряне на втория период
 5. FIDE rapid
 6. FIDE tournament
 7. Bronstein
 8. Fischer rapid
 9. Fischer tournament
 10. List of option numbers

+1 - увеличава мигащото число.

OK - потвърждава избраната програма за игра;
- потвърждава мигащото число;
- проверка на избраната програма по време на игра.

Start/Stop - пускане на часовника;
- спиране на часовника;
- отново пускане на часовника;
- натискайте в продължение на 3 секунди, за да коригирате времената;
- избягва потвърждаването на цифра по цифра при ръчното нагласяване.

ON/OFF - включване и изключване на часовника.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Батерии
  Часовникът работи с 4 батерии LR6 (AA). Препоръчва се да се използват алкални батерии, с които ще работи повече от 5000 часа.
  Батериите са поставени в отделение, разположено отдолу на часовника, под капачка закрепена с винтове. След поставянето на батериите е необходимо да се изчака 4 секунди, преди да се включи часовника.

  Препоръчва се да се изваждат батериите, когато часовника не се използва продължително време.

  Когато на дисплея се появи BAT , това показва, че батериите са изтощени и те трябва да бъдат сменени своевременно. Все пак остава достатъчно време, за да се довърши партията, която се играе.

 2. Включване на часовника
  Часовникът се включва чрез бутона ON/OFF , намиращ се отдолу на часовника.

 3. Избор на програма Когато се включи часовника, на дисплея се вижда или номер 01 или номера на програмата, избрана за последната играна партия.

  01 съответства на програма номер 1 (Ускорен шах и блиц: 5 минути) от списъка, отпечатан на долната страна на часовника.

  Числото на дисплея се увеличава при всяко натискане на бутона +1. След номер 32 се появява отново 01.

 4. Потвърждаване на програмата
  Когато на дисплея се появи желаната програма, тя се потвърждава с натискане на бутона ОК. Тогава на дисплея се появява началното време за новата партия.

  Поставянето на други желани времена, извън определените в програмите, ще се разгледа в т.9.

 5. Започване на играта
  След потвърждаването на избраната програма, отчитането на времето започва с натискането на бутона Start/Stop.

  Преди започването на играта проверете дали лостчето за превключване на часовника е повдигнато от страната на играещия с белите фигури. Това е особено важно при методите FIDE и Fischer , при които според началното положение на лостчето, часовникът "знае" кой от играещите е с белите фигури и кой е с черните.

 6. Временно спиране на часовника
  По време на партията, е възможно да се спре часовника с натискане на бутона Start/Stop. Часовникът може да се пусне отново с повторно натискане на бутона Start/Stop.

 7. Проверка на номера на избраната програма
  По време на партията е възможно, без да се пречи на измерването на времето за игра, да се провери номера на избраната програма, като се натиска бутона ОК.

 8. Корекция на времената
  Ако по време на партията е необходимо да се извърши корекция на времената, показвани на дисплея, задръжте в продължение на 3 секунди натиснат бутона Start/Stop, докато показаните стойности започнат да мигат. Мигащата цифра (броя на часовете, с които разполага играчът разположен отляво на часовника) може да се промени като се натиска бутона +1. След като се появи най - голямата цифра (5 или 9, според програмата) при следващото натискане на бутона +1 ще се появи цифрата 0. Когато се постигне желаната стойност, потвърдете я с натискане на бутона ОК, след което следващата цифра започва да мига.
  По този начин може да се промени всяка цифра в следната последователност:

  1. Часове;
  2. Минути (десетици);
  3. Минути (единици);
  4. Секунди (десетици);
  5. Секунди (единици).

  Най - напред се появява времето на играча отляво на часовника, а след това и на играча отдясно. Когато и последната стойност е потвърдена, пуснете отново часовника с помощта на бутона Start/Stop. Тогава часовникът показва коригираните времена. Ако по време на корекциите на времето се променя положението на лостчето за превключване на часовника, това не води до промяна на времето.
  Когато е използван методът Fischer tournament , корекцията на времената може да бъде последвана и от корекция на броя на играните ходове. Показаното на дисплея число ще покаже броя на изиграните ходове на играещия с черните фигури.

  Като се прилага тази корекция е възможно да се играе по метода Overtime (Canadian byo-yomi), използван в играта Go.

  Ако по време на партия, играна по метода FIDE или Go with byo-yomi, се прави корекция, когато играта е във фаза, при която се добавя време за всеки ход, тогава показанията на дисплея ще се връщат винаги в края на основното време. Ако партията се играе по метода FIDE и ако тя трябва да продължи във фаза, при която се добавя време за всеки ход, единственият начин да се направи корекция е да се прехвърлят времената на играчите в програма 23 по метода Fischer rapid. Запишете времената, натиснете бутона ON/OFF, за да преминете към избор на програма, потвърдете програма 23 и поставете времената и допълнителните времена за всеки ход.

 9. Ръчно нагласяване
  Възможно е, разбира се, да се избере каквото и да е желано време. Това става, както следва:
  Натиснете бутона ON/OFF, за да преминете към избор на програма. С помощта на бутона +1 , намерете номера на съответната програма (Manual set) на желания метод и я потвърдете с ОК. При първото избиране, дисплеят ще показва нули. Най-лявата от тях ще мига.

  По-късно, когато се потвърждава тази програма, дисплеят ще показва времената, които са избрани предишния път. Ако желаете да запазите избраните времена без промяна, достатъчно е да държите натиснат бутона ОК, докато напълно спре мигането.

  Мигащата цифра може да се промени с помощта на бутона +1. Когато се появи желаната стойност натиснете бутона ОК. След потвърждаването на тази цифра, започва да мига следващата и по този начин всички цифри на дисплея могат да бъдат променени. Редът, по който се въвеждат времената е същият, по който ще се използват в играта.
  Най-напред въведете първия период за играча отляво на часовника. Последователността на мигащите цифри е както следва:

  1. Часове;
  2. Минути (десетици);
  3. Минути (единици);
  4. Секунди (десетици);
  5. Секунди (единици).

  След това въведете стойностите за първия период на играча отдясно.

  С изключение на първия период, едно число отляво на дисплея показва периода, за който се въвеждат времената.

  След като се въведат времената за първия период за играча отляво на часовника и след това за този отдясно, се продължава в следния ред:

  №.  Метод    Последователност

  3    Ускорен шах и блиц

  Нагласяването е приключило

  5    1 период + гилотина

  Гилотина за двамата играчи

  7    2 периода + гилотина

  1. Вторият период за двамата играчи
  2. Гилотина за двамата играчи

  9    Повтаряне на втория период
  Вторият период на двамата играчи

  14    FIDE rapid

  1. Допълнително време за ход на играча отляво
  2. Допълнително време за ход на играча отдясно

  17    FIDE tournament
  1. Втори период на двамата играчи
  2. Допълнително време за ход на двамата играчи

  20    Bronstein
  1. Допълнително време за ход на играча отляво
  2. Допълнително време за ход на играча отдясно

  23    Fischer rapid
  1. Допълнително време за ход на играча отляво
  2. Допълнително време за ход на играча отдясно

  25    Fischer tournament, up to 4 periods
  1. Допълнително време за ход на двамата играчи
  2. Брой на ходовете за първия период
  3. Втори период за двамата играчи
  4. Брой на ходовете за втория период
  5. Трети период за двамата играчи
  6. Брой на ходовете за третия период
  7. Четвърти период за двамата играчи
  8. Go with byo-yomi
  9. Byo-yomi време за ход на двамата играчи
  10. Брой на bio-yomi периоди
  11. Hour glass
  12. Нагласяването е приключило

  28    Go with byo-yomi
  1. Byo-yomi време за ход на двамата играчи
  2. Брой на bio-yomi периоди

  30    Hour glass
  Нагласяването е приключило

  32    Gong

  Времето тече преди гонга

 10. Потвърждаване на съществуващите показания
  По време на ръчното нагласяване или на корекцията на времето е възможно да се избегне потвърждаването на съществуващите показания цифра по цифра като се натиска директно бутона Start/Stop.

 11. Символи на дисплея
  Освен цифри дисплеят може да показва и следните символи:

  BAT Показва, че батериите трябва да бъдат сменени.

  Триъгълник: Показва, че за всеки ход се добавя допълнително време. За методите Bronstein и Fischer - от началото на партията, а за методите FIDE и byo-yomi - след като изтекат традиционните начални периоди.

  - Фиксирано тире: Промеждутъчно падане на флага. Показва кой играч първи е преминал в следващия период.

  - Мигащо тире: Окончателно падане на флага. Показва кой играч първи е изчерпал цялото свое време.

  : Две точки: Показва, че времето на дисплея е в часове и минути ( 1 : 45 означава 1 час и четиридесет и пет минути ).

  . Точка: Показва, че времето на дисплея е в минути и секунди ( 17.22 означава 17 минути и двадесет и две секунди ).

  Максималното време, което може да бъде показано на дисплея е 9:59.59. Не превишавайте тази стойност, защото часовникът DGT няма да работи точно.

 12. Показвано време на дисплея
  За времена повече от 20 минути часовникът показва часове и минути. За времена под 20 минути часовникът показва минути и секунди.

 13. Неизправност В случай на неизправност на часовника, извадете и поставете отново батериите ( евентуално ги сменете ). Ако проблемът продължава , обърнете се към вашия продавач.

 

МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ВРЕМЕТО
Въведение
Времето е неразделна част от много игри и спортове като Шахмат, Дама, Go, Shogi и Scrabble.
Разликата между играчите се определя не само чрез техните индивидуални постижения, но и чрез времето за реализацията им. Колкото повече се търси в един спорт да се измерват постиженията, толкова по-важно е лимитирането на времето за игра. Това трябва да се извърши по начин, който е най-подходящ за дадена игра или спорт.
Часовникът DGT предлага 12 различни метода за регистриране на времето за игра между двама играчи. Тези методи се прилагат чрез 32 програми.
Някои от тези методи са добре известни, а други са много по-малко известни. Някои са използвани от дълго време, а други са резултат от възможностите, предлагани от съвременната електроника.
Всеки от тези методи има своето очарование и особено влияние на начина, по който протича играта.
Например, въпреки че общото време за игра е почти идентично, традиционният блиц на 5 минути се играе твърде различно от този на 3 минути по методите на Bronstein или Fischer, където за всеки изигран ход се дават допълнителни секунди. Ние препоръчваме на играчите да изпробват различните методи и програми, които предлага часовникът DGT. Това ще донесе ново измерение на вашия любим спорт.

 1. Ускорен шах и блиц ( програми 1, 2, и 3 )
  Най-простият метод за измерване на времето. Всеки играч разполага с един период от време, в който трябва да изиграе всички свои ходове. Такъв период се нарича "гилотина" (Guillotine) и който пръв изразходва своето време губи партията.

 2. Един период плюс гилотина (програми 4 и 5)
  През първия период трябва да се изиграят най-малко предварително определения брой ходове. През втория период, гилотина, трябва да се изиграят всички ходове до края на играта. Методът 1 период + гилотина е подобен на метода ускорен шах и блиц , но началото на играта е по-спокойно.

 3. Два периода плюс гилотина ( програми 6 и 7 )
  За още по-спокойно начало на играта може да се играе с два периода преди гилотината.
 4. Неопределено повтаряне на втория период (програми 8 и 9)
  Спокойното завършване на партията също има своите предимства.Традиционните шахматни часовници позволяваха да се дава, неопределено колко пъти, по един допълнителен час за изиграване на определен брой ходове. Едно от последствията на този метод, който се е прилагал повече от 50 години, е че партиите не винаги завършват без прекъсване. Непрекъснатото усъвършенстване на компютрите и наличните бази с данни за ендшпилите оказват все по-голямо влияние на резултатите на отложените партии.
  При тези условия определянето на съотношението на силата на играчите става все по-трудно.

  Различни предложения са правени, за да се играят партиите без прекъсване и без гилотина, които могат да окажат нежелано влияние на крайния резултат. Методите FIDE, Bronstein и Fischer допринасят за решаването на този проблем, като при тях се добавя допълнително време за всеки изигран ход.

 5. FIDE rapid ( програми 10, 11, 12, 13 и 14 ) Една партия, играна по метода FIDE rapid, започва с един традиционен период, в който трябва да се изиграят най-малко предварително определения брой ходове. Когато този период изтече за един от играчите, на дисплеите им се появяват триъгълници и от този момент на играчите се добавя допълнително време за всеки изигран ход. Играейки ходовете в по-кратко време от допълнително добавяното за всеки ход, играчът може да увеличи наличното време за следващите ходове. Забележка: Часовникът DGT "запомня", според положението на лостчето за превключване в началото на партията, кой играч играе с белите фигури.Това е важно , когато един от играчите изчерпи своето време от традиционния период. Ако играещият с черните фигури изчерпи пръв основното време, то играещият с белите фигури ще получи в повече един период от допълнителното време. Това е валидно за методите FIDE tournament,Fischer rapid и Fischer tournament.

 6. FIDE tournament (програми 15, 16 и 17)
  При този метод са предвидени два традиционни периода преди да се добавя допълнително време за всеки изигран ход.

 7. Bronstein ( програми 18, 19 и 20 )
  Най-старото предложение за решаване на проблема за ограничението на времето е на международния гросмайстор Давид Бронщайн.
  Неговият метод се прилага от първия ход, така че на дисплея веднага се появява триъгълник, като е показано основното време, към което е добавено допълнителното. Допълнителното време изтича преди основното, но това не води до увеличаване на основното време с неизползваното допълнително време, както е при методите Fischer и FIDE. След като се изчерпи допълнителното време, започва да тече основното време, ако е останало. След изиграването на следващия ход се добавя ново допълнително време към основното и т. н.

 8. Fischer rapid ( програми 21, 22 и 23 )
  При този метод също се добавя допълнително време към основното. Разликата между него и метода на Bronstein е, че при метода на Fischer rapid неизползваното допълнително време се добавя към основното.

  Проверете дали лостчето за превключване на часовника е добре нагласено в началото на играта.

 9. Fischer tournament (програми 24 и 25)
  Методът на Fischer tournament е най-сложният метод за измерване на времето за игра на една партия. Освен допълнителното време за всеки изигран ход, което се добавя към основното време дадено в началото, играчът получава допълнително основно време, когато е изиграл предварително определен брой ходове.

  При този метод има брояч на ходовете. Той отчита общия брой на изиграните ходове ( сумата от ходовете изиграни от двамата играчи ). Добавянето на ново основно време става в подходящия момент, при условие че се манипулира внимателно с часовника.


  Програмите от 26 до 32 не са предмет на разглеждане в настоящото ръководство.

  По-долу са показани методите и програмите за регистриране на времето, както са отбелязани на часовника DGT.