Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(23.02 - 24.02)
Опен ЦСКА
Rank SNo.   Name NRtg Club Pts åëî+-
1 2 NM Öåêîâ Ñâåòîçàð 2277 ÑÏÀÐÒÀÊ ÏËÅÂÅÍ XXI Ïëåâåí 5.0 15.6
2 1 NM Ôèëåâ Ãåîðãè 2409 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 5.0 0.9
3 5 IM Îðåâ Ïåòúð 2192 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 4.5 11.5
4 6 NM Àíäðååâ Äîáðîòè÷ 2134 ÈÂÈÑ Ñîôèÿ 4.0 11.4
5 7 NM Ìèòðåâ Êèðèë 2126 ÑÏÎÐÒÈÑÒ Ñâîãå 4.0 3.1
6 4   Àíäðååâ Ñòàíèñëàâ 2195 ÕÅÌÓÑ Ñîôèÿ 4.0 4.4
7 11   Ñòàíåâ Èâàí 2021 ÒÓÍÄÆÀ ßìáîë 3.5 8.5
8 9   Íèêîëîâ Ñàâêî 2021 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 3.5 -0.2
9 20   Ãàðíèçîâ Èâàí   ÏËÅÂÅÍ 21 Ïëåâåí 3.5 90.7
10 14   Äèìèòðîâà Àñåíèÿ 1868 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 3.5 21.8
11 3 WFM Íèêîëîâà Àäðèàíà 2249 ËÎÊÎÌÎÒÈÂ2021 Ïëîâäèâ 3.0 -17.2
12 13   Íàí÷åâ Êàëèí 1924 ÑÏÎÐÒÈÑÒ Ñâîãå 3.0 19.6
13 8   Õðèñòîâ Êðàñèìèð 2021 ÕÅÌÓÑ Ñîôèÿ 3.0 -40.2
14 12   Äîáðåâ Ïåòêî 1972 ÕÅÌÓÑ Ñîôèÿ 2.5 -24.1
15 10   Ðóñ÷óêîâ Áîÿí 2021 ÈÂÈÑ Ñîôèÿ 2.5 -12.3
16 15   Ñèìîâ Çàõàðè 1829 ÕÅÌÓÑ Ñîôèÿ 2.5 -16.0
17 18   Ïóí÷åâ Èâàí 1792 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 2.0 5.4
18 17   Òîäîðîâ ßâîð 1812 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 2.0 -12.4
19 19   Êàë÷åâ Ñàâà 1728 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 2.0 5.6
20 16   Êðúñòåâ Êðàñèìèð Íàéäåíîâ 1826 ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 2.0 -29.7
21 22   ßêèìîâ ßâîð   ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 1.0 -28.2
22 21   Ñâåòîñëàâîâà Ìàðèÿ   ÖÑÊÀ Ñîôèÿ 0.0 -7.1